พันธกิจ


บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่ง การกระจายสินค้าและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญ โดยต้องขนส่ง และกระจายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง สินค้าครบจำนวนและลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและประทับใจ เมื่อใช้บริการ