บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการจัดส่งสินค้าในระดับประเทศ และ ประเทศในกลุ่ม CLMV ทำให้ บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการบริหาร การบริการ ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด ทำให้บริษัทฯ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า บริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ อย่างแพร่หลาย
ประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางบก กว่า 40 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่เลือกใช้บริการมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำ
ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
มีรถขนส่งสินค้าให้บริการรวมกว่า 400 คัน